Cтворити профспілку

Як створити профспілку на підприємстві ?

Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки на підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси .

Для того щоб почати роботу зі створення профспілкової організації на підприємстві, пропонуємо вам певну послідовність дій в короткому викладі.

1. Ініціативна група

Для створення первинної профспілкової організації працівники утворюють ініціативну групу.

2. Установчі збори

Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається установчими зборами та оформлюється протоколом. Первинна профспілкова організація утворюється за наявності не менше 3 осіб. Установчі збори затверджують Статут організації, обирають керівні органи: голову, профком та ревізійну комісію. Також на установчих зборах приймається рішення про входження до певної профспілки (місцевої, обласної, регіональної, галузевої тощо), про що повідомляють виборний орган відповідної організації профспілки.

3. Легалізація

Профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту. Однак далі вона має легалізуватися шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

2. Терміни легалізації

Для легалізації протягом 60 днів з дня утворення профспілки потрібно подати (надіслати поштовим відправленням) відповідні документи до реєстраційної служби територіального органу Міністерства юстиції документи.

 

Аналізуючи дієздатність профспілкового руху, слід зазначити, що в нинішній ситуації в наявності криза профспілкової ідеології. Цілі та задачі ВЦРСПС перейшли в статути Українських профспілок, але вони мають розмитість і зазвичай не носять характер профспілкової ідеології.

Власники все більше приймають на озброєння таку методику боротьби з профспілками як: патерналізм, «жовті зобов'язання», створення «маріонеткових профорганізацій».
Формування ідеології - це задача непроста, кожна з країн СНД має свою специфіку розвитку, яка залежить, в першу чергу, від ментальності народу, традицій, рівня економічного розвитку і структури суспільства і т.д.
Але соціально-трудові відносини в країнах з ринковою економікою мають багато спільного. Тому досвід цих країн для формування профспілкової ідеології в Україні дуже повчальний і може бути основою для формування національної профспілкової ідеології.
У 1886 році Семюелем Гомперсом - творцем і беззмінним керівником найбільшого профоб'єднання США - Американської Федерації праці (АФП), були висунуті три основоположні ідеї, які і складають профспілкову ідеологію.

Значення цих ідей полягає в наступному:

Практичний тред-юніонізм.
Профспілки повинні займатися короткостроковими практичними економічними задачами: підвищенням зарплати, поліпшенням умов праці, скороченням робочого дня.
Автономія профспілок.
На думку Гомперса, є єдино-надійною основою робочого руху, який повинний надалі об'єднатися в одну загальнонаціональну федерацію.
Партійний нейтралітет.
Дотримуючись цієї ідеї, Гомперс застерігав профспілки від приєднання до якої-небудь політичної партії - це веде до розвалу профспілки.

Кожен член профспілки має право сповідувати свої політичні принципи і погляди, знаходитися в одній з партій, але в той же час кожному з них не чужі рівень зарплати, тривалість робочого дня, соціальний захист і т. ін.
Букварна істина свідчить: міцність і сила профспілки у наявності профспілкової ідеології, організованості, масовості та дисципліні.

Масовість - це є популярність профспілок, і залежить вона від ідеології і мотивації, органічно витікаючи з цієї ідеології.
Пропозиції: В умовах ринково-трудових відносин профспілки повинні сформувати нові підходи, що визначають їх права, принципи і функції. При цьому дуже важливо, щоб профспілки знов не перетворилися на «приводний ремінь» якоїсь партії, Президента або владних структур.

З метою підвищення дієздатності профспілок і їх об'єднань необхідно вирішити наступні задачі:

Сформувати профспілкову ідеологію.
Створити новий механізм мотивації профспілкового членства.
Реформувати структуру профспілок.
Перенести центр ваги роботи профорганів на члена профспілки. Основа профспілки - член профспілки.
Ввести в практику всі форми збору профспілкових внесків.
На законодавчому рівні
сформувати умови, які б надали можливість громадянам захищати свої інтереси (створювати профспілку) не залежно від того, на якому підприємстві вони працюють. Разом з виробничою ознакою більше повинен превалювати професійний;
при створенні профспілки (первинних профорганізацій) на підприємствах слово: «діє» (Закон України «Про профспілки, їх права і гарантії діяльності» ст. 11 абз.2) із закону повинно бути вилучено.
Враховуючи ринкову систему трудових відносин, перевизначити основні принципи і функції діяльності профспілок.
На основі досвіду світового профспілкового руху і нормативних документів МОП розробити систему отримання знань серед профпрацівників і профактиву: «Про права профспілок, права людини, права трудящих». Визначити методи і форми застосування цих знань в практичній роботі профспілок.
Прийняти і неухильно виконувати «Демократичний кодекс профспілок».
Демократичний кодекс профспілок
Основа профспілки - член профспілки.
Профспілки і їх органи формуються за представницьким принципом.
Профспілкові органи і їх керівний склад підконтрольні і підзвітні членам профспілки.
Профспілкові органи і їх керівний склад створюють умови для масової участі членів профспілки в прийняті та виконанні основоположних рішень і інформуванні трудящих про виконання ухвалених рішень.
Профспілкові органи і їх керівний склад не допускають прояв бюрократизму та вождізму в профспілках.
Керівники профспілок, профспілкових організацій, об'єднань, починаючи з регіональних, обираються на керівні посади тільки таємним голосуванням.
Керівники національних профспілок і всеукраїнських профоб'єднань обираються не більше ніж на два терміни, за умови, що один термін обрання відповідає п'яти рокам.
В основі діяльності і будівництва профспілкового руху профспілкові органи і їх керівний склад опираються на професійно-виробничий принцип побудови. Об'єднання працівників може відбуватися в самостійні організації по професіях: робочих професій і окремо від них - інженерно-технічних працівників і службовців або сумісно.
На всеукраїнському рівні профспілки об'єднуються і створюють крупніші профспілки, в структурі яких закладений принцип федерального устрою. ФПУ переходить на конфедеративний принцип взаємодії з профспілками.
o У структурі профспілок допускається утворення фракцій і асоціацій, які діють відповідно до статуту і програми профспілок.
Членство в профспілці добровільне. Не допускається будь-яке примушення (зокрема економічними, адміністративними або політичними методами) до вступу або виходу з профспілки.
Не допускається в одній профспілці перебування власників (роботодавців, адміністрації) з найманими працівниками.
Не допускається політизація профспілок і їх профоб'єднань, головним принципом роботи з однією або декількома партіями є наявність в їх програмних документах розділів, які забезпечують практичну реалізацію соціально-економічних інтересів найманих працівників і співпрацю з профспілками. Спільна робота по реалізації цих розділів оформляється угодою (договором) про співпрацю.
Вищим інтересом діяльності виборних профорганів і їх керівників повинна бути дія в ім'я інтересів членів профспілки, прав людини, прав трудящого.
Реалізація Демократичного кодексу профспілок вимагає нового підходу в побудові структури взаємодії профспілок і їх профоб'єднань.
Формування нової ідеології та визначення нового місця і ролі - це складне завдання, що вимагає зваженого підходу і ретельного вивчення ситуації, що склалася в кожній структурній ланці профспілкового утворення України.
Без вирішення цієї задачі реформування профспілкового руху в Україні та ефективне ведення соціального діалогу приречені на провал, що знову приведе до порушення соціального миру та викличе хвилю соціальної напруженості, яка може привести до конфліктів (страйків).

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83