Консультація

ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ: КОЛИ ЦЕ ПРАВО ПЛАТНИКА, А КОЛИ — ОБОВ'ЯЗОК ВАЖЛИВО!

Може здаватися, що декларувати доходи мусять лише підприємці та ті, хто за­робив великі гроші, продаючи нерухоме майно чи корпоративні права. Але це не так. Обов'язок подавати декларацію про майновий стан і доходи виникає в багатьох випадках і може стосуватися навіть того, хто жодних доходів, окрім зарплати, не отримує. Тож розберемося, хто з нас має відзвітувати про доходи, одержані у 2017 році. А ще розповімо, для кого подання декларації хоч і не обов'язкове, однак вигідне.

ХТО ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ

Спочатку зазначимо: подання податкової де­кларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) може бути як обов'язковим, так і добровільним.

Останнє актуальне, якщо ви розраховуєте на повернення сплаченого податку, але про це трохи нижче.

Обов'язково подавати декларацію повинні такі категорії осіб:

1.Фізичні особи — підприємці на загаль­ній системі оподаткування (п. 177.5 ПКУ). Зауважте: звітувати мають усі підприємці, які були на загальній системі у звітному році (і не обов'язково весь рік!). Декларацію слід подавати незалежно від того, чи провадила­ся фактично у звітному році підприємницька діяльність та чи були одержані від неї дохо­ди. Сам факт перебування підприємця на за­гальній системі оподаткування приводить до обов'язку декларувати майновий стан і дохо­ди. Про особливості декларування доходів від підприємницької діяльності читайте на стор. 15 цього номера.

2.Фізособи, які провадять незалежну про­фесійну діяльність (п. 178.4 ПКУ). Так само як і підприємці, незалежні профдіячі подають де­кларацію, навіть якщо розпочали діяльність протягом звітного року.

3.Фізособи, які неправомірно користу­валися податковою соцпільгою, якщо сума недоплати та штрафу не була утримана по­датковим агентом. Таке могло статися, якщо платник отримував пільгу за кількома місця­ми одержання доходів або, наприклад, праців­ник чи працівниця втратили статус одинокої матері чи батька (одружився, вийшла заміж), але вчасно не повідомили про це роботодавця й продовжували користуватися пільгою "оди­нака". Якщо податковий агент із якоїсь при­чини не утримав суму недоплати та штрафу (який становить 100% від суми недоплати) з доходу працівника, останній мусить відобра­зити ці суми в річній декларації (пп. 169.2.4 ПКУ).

4.Фізособи, у яких після звільнення зали­шилася неутримана (через недостатність дохо­ду) недоплата з податку, виявлена під час пере­рахунку. Таку суму недоплати відображають у річній декларації в складі зобов'язань платника (пп. 169.4.4 ПКУ).

5.Фізособи, у яких за попереднім місцем роботи залишилася заборгованість із подат­ку, нарахованого на суму невитрачених під­звітних коштів (пп. 170.9.1 ПКУ). Потрібно задекларувати таку суму та самостійно спла­тити податок.

6.З Іноземці, які у звітному році набули ста­тусу резидента України. За результатами тако­го року вони повинні задекларувати доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 ПКУ).

7.Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Згідно з п. 179.3 ПКУ такі особи зобов'язані надати податкову декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. На підставі даних декларації фіс­кальна служба видає довідку про сплату подат­ку та відсутність податкових зобов'язань, яку надалі слід подати до органів митного контро­лю під час перетину кордону. Це єдиний випа­док, коли декларація подається не за рік, а за звітний період із початку поточного року до дня подання такої декларації. Якщо ж обов'язок із подання декларації не виконувався раніше, її подають за три останні податкові періоди (п. 2 Порядку № 1243).

8.Фізособи, які отримують певні види доходів (їх ми для зручності згрупували в таблиці).

А от якщо у звітному році було отримано дохід від двох або більше податкових аген­тів, це вже не приводить до обов'язку по­давати декларацію — відповідні зміни було внесено до ПКУ ще 1 січня 2016 року.

Зверніть увагу: якщо маєте одну або кілька підстав для подання декларації, відображайте в ній усі доходи, а не лише ті, отримання яких зобов'язує подавати декларацію. Докладно про порядок заповнення декларації читайте на стор. 11 цього номера.

9.Фізособи, які не включили суми оподат­ковуваного доходу до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів (такі суми могли бути виявлені само­стійно або контролюючим органом) (пп. 164.2.6 ПКУ).

ВИДИ ДОХОДІВ, ОТРИМАННЯ яких ЗОБОВ'ЯЗУЄ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

з/п

Вид доходу Норма ПКУ
1 Дохід, отриманий від особи, яка не є податковим агентом (окрім доходів, що не підля­гають оподаткуванню згідно з нормами ПКУ) пп. 168.2.1
2

Дохід від надання в оренду нерухомого або рухомого майна фізособі, яка не є під­приємцем.

Орендодавець самостійно сплачує податок на доходи в строки, установлені для Квар­тального звітного періоду. Також він повинен сплатити військовий збір та відобразити ці суми в річній декларації

пп.пп. 170.1.5, 168.2.1
3

Дохід від продажу чи обміну рухомого або нерухомого майна.

Декларацію не подають, якщо податок був сплачений під час нотаріального по­свідчення договорів (п. 179.2 ПКУ). Але якщо операції з купівлі-продажу май­на взагалі не оподатковуються, платник не звільняється від обов'язку декла­рування

ст.ст. 172, 173
4 Дохід від відчуження об'єкта нерухомості або рухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно пп. «б» п. 172.5, абз. 9 п. 173.4
5 Дохід від проведення операцій з інвестиційними активами. Про їх оподаткування та декларування читайте в додатку до поточного номера на сайті dodatok.vobu.ua пп. 170.2
6 Іноземні доходи (тобто доходи з джерелом їх походження з-за кордону) пп.пп. 168.2.1, 170.11.1
7 Нецільова благодійна допомога від благодійника — фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (для звітного 2017 року — 2240 грн) пп. 170.7.3
8 Благодійна допомога, отримана згідно з пп. 165.1.54 ПКУ на відновлення втраче­ного майна та інші потреби за переліком, який визначає КМУ, якщо загальна сума одержаної допомоги протягом звітного року перевищує 500 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного року (для звітного 2017 року — 1600000 грн) пп. "б" пп. 170.7.8
9 Цільова благодійна допомога у вигляді коштів у сумі, що залишилася не використа­ною протягом 12 місяців, наступних за місяцем її отримання, за винятком допомоги у вигляді ендавменту пп. 170.7.5
10

Дохід від отримання спадщини (вартість успадкованого майна) або отриманий як по­дарунок.

Винятком є випадки, коли об'єкти спадщини (подарунки) оподатковуються за нульо­вою ставкою податку або з яких сплачено податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, — тоді отримання такого доходу не викликає обов'язку подавати декларацію

п.п. 174.3, 174.6, 179.2
       

з/п

Вид доходу Норма ПКУ
11 Сума заборгованості платника податку за цивільно-правовим договором, за якою ми­нув строк позовної давності та яка перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного року (для звітного 2017 року — 800 грн) пп. 164.2.7
12 Сума боргу платника податку, анульована (прощена) кредитором за самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку по­зовної давності, якщо ця сума за рік перевищує 25% однієї мінімальної заробіт­ної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (для звітного 2017 року — 800 грн) пп. "д" пп. 164.2.17
13 Кошти або майно, знайдені як скарб і не здані державі чи отримані як хабар пп. 164.2.12
14

Дохід, одержаний від продажу власної продукції тваринництва груп 1—5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо сума такого доходу сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного року (для звітного 2017 року— 160000 грн), за умови що податку не сплачено податковим агентом.

У разі надання фізособою довідки про самостійне вирощування, розведення, відгодо­вування продукції тваринництва, що видається сільською радою, оподатковують лише суму перевищення над указаним розміром. За відсутності довідки оподатковується вся сума отриманого доходу

пп. 165.1.24

Окрім того, якщо доходи протягом звітно­го року отримано платником податку, який помер, обов'язок із декларування доходів від його імені покладається на спадкоємців (роз­порядників майна, державних виконавців) (п. 179.6 ПКУ).

Також від імені платника податку задек­ларувати доходи мусить державний вико­навець, уповноважений здійснювати захо­ди щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника, якого визнали банк­рутом.

КОМУ ВАРТО ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

Декларацію доцільно подати, якщо ви бажає­те повернути частину податку, який було ут­римано із зарплати, зокрема під час реалізації права на податкову знижку або в разі надмірної сплати податку (наприклад, якщо сплатили по­даток перед укладенням угоди купівлі-продажу, яка не відбулася). Найпопулярніш ми витрата­ми, які можна включити до податкової знижки, є проценти за користування іпотекою та сума витрат, сплачених за навчання. Докладно про те, як скористатися податковою знижкою, — на стор. 19 цього номера.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ

Від обов'язку подання податкової деклара­ції, незалежно від виду та суми отриманих до­ходів, платники податку звільняються, якщо вони (п. 179.4 ПКУ):

—  є малолітніми/неповнолітніми або не­дієздатними особами й при цьому перебу­вають на повному утриманні інших осіб (зо­крема, батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року. У такому разі подати декларацію від імені платника повинні батьки, опікун або піклувальник (п. 179.6 ПКУ);

—  перебувають під арештом або затримані чи засуджені до позбавлення волі;

—         перебувають у полоні або ув'язнені на те­риторії інших держав станом на кінець гранич­ного строку подання декларації;

—  перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

—  перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Не подають декларацію й у тому разі, якщо дохід був отриманий винятково від податкових агентів, незалежно від виду та розміру цього до­ходу, крім випадків, передбачених ПКУ (п. 179.2 ПКУ), але про такі випадки ми вже розповіли вам вище.

Олена БРУСНИЦИНА, консультант газети "Все про бухгалтерський облік»

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83